Announce

24/03/2020

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

17/03/2020

แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ในกรณีที่ไม่สามาารถมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหิดลได้

16/03/2020

แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปโดยไม่มีกำหนด

16/03/2020

12 คำแนะนำสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การปฏิบัติตนระหว่างมหาวิทยาลัยระงับการเรียนการสอน

16/03/2020

คำแถลงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และการระงับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา (สำหรับใช้เพื่อการสื่อสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล)

10/03/2020

การเปิดชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ชั้นปีสูง ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

10/03/2020

ช่องทางการติดตามข่าวสารกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

09/03/2020

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนฉุกเฉินจากกรณีประสบอุทกภัยจากพายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โพดุล” และพายุระดับ 3 (โซนร้อน) “คาจิกิ” ปีการศึกษา 2562

02/03/2020

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับนักศึกษา