01/10/2019

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน”

30/08/2019

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

26/09/2019

ประกาศงดให้บริการห้องกีฬา

30/08/2019

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ลักษณะที่ 1 กยศ.เดิม และลักษณะที่ 2 กรอ.เดิม (สำหรับผู้กู้ต่อเนื่องจากมัธยมปลาย/สถาบันอื่น และผู้กู้รายใหม่)

12/05/2020

โครงการอนุรักษ์อาสาพาน้องเก็บขยะ

19/09/2019

โครงการส่งเสริม & สนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม “U ปรับ โลกเปลี่ยน”

28/08/2019

จิตอาสามหิดล ขอเชิญชวนจิตอาสาทุกท่าน ร่วมกิจกรรม Mahidol Day of Service เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562

19/09/2019

โครงการรับน้องประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2562

23/08/2019

ทุนการศึกษา SHINSHOKAI ประจำปีการศึกษา 2562