Announce

10/06/2020

มาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในการให้บริการหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ประจำปีการศึกษา 2563

05/06/2020

“Let’s Green Together”

02/06/2020

กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล 2563

29/05/2020

 วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม Time to share

29/05/2020

กิจกรรมดีๆ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มาอีกแล้วแล้วค่ะ กับโครงการ “ตระหนักรู้ด้วยตัวเอง (Self-Awareness)”

29/05/2020

ประกาศแจ้งการโอนเงิน สำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาทของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

26/05/2020

ชาวใต้เยือนถิ่นเมืองเอก ภาคตะวันออก ศึกษาวัฒนธรรมชาวเล เรียนรู้สู่แดนใต้

26/05/2020

เรียนรู้วัฒนธรรม งามล้ำถิ่นอีสานไทย ณ โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี

26/05/2020

โครงการปี้หื้อน้อง: ชมรมชาวเหนือเยือนถิ่น ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า สืบสานวัฒนธรรมเมืองล้านนา อาสาแต้มสีเรียนรู้วิถีชีวิตชาวเหนือ