ข่าวทุนวิจัย

June 22, 2023

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ)

June 20, 2023

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ แจ้งขยายเวลารับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567

June 19, 2023

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ รับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567

June 7, 2023

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2566

June 7, 2023

แหล่งทุน Wellcome Trust เปิดรับข้อเสนอโครงการในหัวข้อ Discovery Research ประเภท Discovery Awards

June 7, 2023

แหล่งทุน Wellcome Trust เปิดรับข้อเสนอโครงการในหัวข้อ Discovery Research ประเภท Career Development Awards