ข่าวทุนวิจัย

January 30, 2024

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) กรอบการวิจัย “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ” ประจำปีงบประมาณ 2567

January 19, 2024

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 2

December 26, 2023

แหล่งทุน Wellcome Trust เปิดรับข้อเสนอโครงการในหัวข้อ Discovery Research ประเภท Discovery Awards

December 26, 2023

แหล่งทุน Wellcome Trust เปิดรับข้อเสนอโครงการในหัวข้อ Discovery Research ประเภท Career Development Awards

December 26, 2023

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนส่งเสริมความร่วมมือภายใต้เครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ

December 13, 2023

แหล่งทุน Wellcome Trust เปิดรับข้อเสนอโครงการในหัวข้อ Discovery Research ประเภท Early-Career Awards