ข่าวทุนวิจัย

June 13, 2024

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. – วช. ประจำปีงบประมาณ 2568

June 12, 2024

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วม ภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัย ระหว่างไทย – ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2568 – 2569

June 12, 2024

อว. ร่วมกับ British Council เปิดรับข้อเสนอโครงการ ISPF Grant for International Research Collaboration ประจำปี 2568 ในประเด็น “Resilient Planet, Transformative Technologies, Healthy People, Animals and Plants และ Tomorrows Talent” ประจำปี 2568

June 12, 2024

British Council เปิดรับข้อเสนอโครงการ ISPF Grant for International Research Collaboration ประจำปี 2568 ในประเด็น “Resilient Planet และ Tomorrows Talent” ประจำปี 2568

June 12, 2024

สวก. ประกาศรับข้อเสนอกรอบการดำเนินงานด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ (RU : Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

June 12, 2024

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการ ด้านการแพทย์และสุขภาพ ปีงบประมาณ 2567 – 2568