ข่าวทุนวิจัย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

August 30, 2021

ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564

August 19, 2021

Wellcome Trust ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยประเภท Discovery Research

August 17, 2021

ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2564

August 6, 2021

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปีงบประมาณ 2565

July 7, 2021

Funding Opportunity Announcement (FOA) [July 5, 2021]

June 22, 2021

JFS: 7th Joint Call for Proposals of Science, Technology and Innovation in the Two Thematic Areas of Sustainable Food Production and Climate Change: Resilience & Adaptation