ข่าวทุนวิจัย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

October 22, 2019

วช. ประกาศรับข้อเสนอ ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ “การส่งเสริมอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ (S – Curve)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

October 21, 2019

ศูนย์วิจัยป่าไม้ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนวิจัยส่งเสริมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ตามโครงการชุมชนไม่มีค่า

October 7, 2019

Newton Fund: UK-Thailand STFC-NARIT Call and Workshop 2019

October 1, 2019

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย – จีน (NRCT – CASS) ประจําปี 2563

September 26, 2019

Grand Challenges Explorations Round 24: Innovations for Improving the Impact of Health Campaigns

September 23, 2019

EURAXESS ASEAN ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจเข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย