ข่าวทุนวิจัย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

November 4, 2021

ทุนส่งเสริมความร่วมมือภายใต้เครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (MU – KMUTT Biomedical Engineering & Biomaterials Research Consortium) ประจำปีงบประมาณ 2565

November 1, 2021

European Research Council (ERC) Starting Grants

October 29, 2021

Grand Challenges Canada เปิดรับข้อเสนอโครงการ หัวข้อ Global Mental Health

October 18, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนเสริมสร้างพันธมิตรการวิจัยต่างประเทศ (Mahidol University – Global Partnering Initiative: MU – GPI) ประจำปีงบประมาณ 2565

September 29, 2021

ผลการพิจารณารายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ภายใต้โปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระดับ Organizational Bridging Fund และ Network Strengthening Fund)

September 22, 2021

ผลการพิจารณารายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ภายใต้โปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระดับ Partnership Initiative Fund)