ข่าวทุนวิจัย

June 11, 2024

บพข. ร่วมกับ British Council ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ISPF Grant for International Research Collaboration ประจำปี 2568 ในประเด็น “Resilient Planet, Transformative Technologies, Healthy People, Animals and Plants และ Tomorrows Talent”

June 11, 2024

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศขยายเวลารับสมัครทุนวิจัย/ทุนอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

June 7, 2024

บพค. ร่วมกับ British Council เปิดรับข้อเสนอโครงการ ISPF Grant for International Research Collaboration ประจำปี 2568

June 7, 2024

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ British Council (BC) เปิดรับข้อเสนอโครงการ ISPF Grant for International Research Collaboration ประจำปี 2568

June 4, 2024

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับข้อเสนอโครงการการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์สุขภาพไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization) ปีงบประมาณ 2567

May 30, 2024

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568