ข่าวทุนวิจัย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

January 26, 2021

กทปส. ประกาศการรับข้อเสนอโครงการ กิจกรรมหรือการดำเนินการ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2564

January 25, 2021

Webinar: Funding Opportunity “Japan” Info day

January 22, 2021

โครงการบรรยายเรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต : Journal of Community Development and Life Quality”

January 22, 2021

วช. ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย – เกาหลี (NRCT- NRF) ประจำปี 2564

January 20, 2021

กรมป่าไม้ ประกาศการส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก AFoCO ในปี พ.ศ. 2564

January 19, 2021

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564