ข่าวทุนวิจัย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

January 21, 2020

สัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ ในหัวข้อเรื่อง Sustainable Development Goals (SDGs) in Thailand and Japan

January 15, 2020

amfAR เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้ Target Grants

January 14, 2020

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

January 14, 2020

Mahidol Startup Bootcamp Tour ครั้งที่ 2

January 13, 2020

วช. ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย – เกาหลี (NRCT – NRF) ประจำปี 2563

January 7, 2020

โครงการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอทุนเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างประจำปีงบประมาณ 2563”