ข่าวทุนวิจัย

February 29, 2024

โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัย MEXT Nuclear Researchers Exchange Program FY2024

February 29, 2024

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) แผนงานกลุ่มโลจิสติกส์และระบบราง

February 27, 2024

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครขอรับทุนวิจัย “โครงการวิจัยพัฒนาอาชีพชุมชนและอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม”

February 22, 2024

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) แจ้งขยายเวลารับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567

February 21, 2024

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” ประจำปีงบประมาณ 2567

February 21, 2024

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) แผนงานโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการของประเทศ (NQI) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)