ข่าวทุนวิจัย

February 2, 2024

UK Science and Research Funding Opportunities

February 1, 2024

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ครั้งที่ 13 ด้าน “เกษตร (อาหาร) (Agriculture (Food))” ประจำปี 2568 (FY2025)

February 1, 2024

บพค. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ครั้งที่ 13 ด้าน “Alternative Energy และ Food & Health” ประจำปี 2568 (FY2025)

February 1, 2024

วช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยโครงการร่วมทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศในภูมิภาคยุโรป ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2568 หัวข้อ “เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)”

January 31, 2024

บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยโครงการร่วมทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศในภูมิภาคยุโรป ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2568 หัวข้อ “Circular Economy และ Clean, Accessible and Secure Energy Supply”

January 30, 2024

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) “การพัฒนาศักยภาพทางด้านการเงินการคลัง การจัดบริการสาธารณะเพื่อกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส” ประจำปีงบประมาณ 2567