ข่าวทุนวิจัย

April 24, 2024

Wellcome Trust เปิดรับข้อเสนอโครงการในหัวข้อ Discovery Research ประเภท Discovery Awards

April 24, 2024

Wellcome Trust เปิดรับข้อเสนอโครงการในหัวข้อ Discovery Research ประเภท Career Development Awards

April 24, 2024

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (ด้านเครื่องมือแพทย์ และการแพทย์ดิจิทัล) ประจำปีงบประมาณ 2567 – 2568

April 22, 2024

บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบที่ 1 แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ

April 22, 2024

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับข้อเสนอโครงการ ภายใต้แผนงานโครงการคืนป่า – ทำยาจากพืช ประจำปีงบประมาณ 2567

April 11, 2024

บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)” ประจำปีงบประมาณ 2567