ข่าวทุนวิจัย

September 8, 2023

โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประมาณ 2567

September 7, 2023

บพข. และ The Royal Academy of Engineering ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุน Transforming Systems through Partnership 2023 – 2024

August 30, 2023

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 26

August 29, 2023

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

August 25, 2023

แหล่งทุนสหภาพยุโรป เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย

August 23, 2023

ประกาศรับสมัครอาจารย์/นักวิจัยไทยเข้ารับทุน Franco-Thai Young Talent Research Fellowship 2023-2024