ข่าวทุนวิจัย

August 23, 2023

แหล่งทุน Wellcome Trust เปิดรับข้อเสนอโครงการในหัวข้อ Discovery Research ประเภท Discovery Awards

August 23, 2023

แหล่งทุน Wellcome Trust เปิดรับข้อเสนอโครงการในหัวข้อ Discovery Research ประเภท Career Development Awards

August 23, 2023

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการดำเนินงานด้านงานวิจัย

August 11, 2023

ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปีงบประมาณ 2567

August 10, 2023

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย กรอบ Selected Topic ยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2567

August 10, 2023

โครงการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 จากแหล่งทุน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)