แหล่งทุน American Foundation for AIDS Research (amfAR) เปิดรับข้อเสนอโครงการในหัวข้อ Target Grants
February 17, 2023
แหล่งทุน The Royal Society เปิดรับข้อเสนอโครงการในหัวข้อ Newton International Fellowships 2023
February 22, 2023

แหล่งทุน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

สถานะประกาศทุน / Funding Opportunity Status Open
ชื่อแหล่งทุน /Funder บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ประเภททุน / Funding Type Research Grant

งบประมาณโครงการ/ Maximum Award
(งบประมาณที่แหล่งทุนสนับสนุนทุนสูงที่สุด)

200,000 บาท
วันที่เปิดรับสมัครทุน / Opening Date 14 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่มหาวิทยาลัยปิดรับเอกสารทุน / MU Closing Date 24 เมษายน 2566
วันที่แหล่งทุนปิดรับสมัครทุน / Closing Date 30 เมษายน 2566

Timeline

แหล่งทุน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

ในขอบข่ายงานวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาอาชีพชุมชน และโครงการเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
โดยอาจารย์/นักวิจัย สามารถส่งข้อเสนอโครงการผ่านทางอีเมล ที่อีเมล tpipp.research@gmail.com ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566

ทั้งนี้ โปรดจัดส่งรายละเอียดข้อเสนอโครงการผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566
เพื่อตรวจสอบข้อเสนอโครงการก่อนจัดส่งไปยังแหล่งทุน