ข่าวทุนวิจัย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

September 14, 2020

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2564 (FY2021) ในประเด็นเรื่อง “การวิจัยเพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด 19 (Countermeasures for COVID-19 in Non-medical Research)”

September 9, 2020

วช. ประกาศขยายเวลารับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย ประจำปี 2563

September 9, 2020

Junior Research Fellowship 2021

September 8, 2020

EURAXESS ASEAN ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจเข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย

September 2, 2020

ศูนย์นวัตกรรม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศรับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ True Lab ประจำปี 2020 (รอบ 2)

August 26, 2020

บพค. ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ แผนงาน Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564