ข่าวทุนวิจัย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

May 22, 2019

วช. เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นเยาว์สำหรับโครงการผู้นำเยาวชน (STS forum Young Leaders Program)

May 22, 2019

มูลนิธิโครงการหลวง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

May 22, 2019

โครงการประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

May 17, 2019

CALL FOR PROPOSALS : Franco – Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research (Franco – Thai Mobility Programme/PHC SIAM) 2020 – 2021

May 16, 2019

EURAXESS ASEAN ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจเข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย

May 13, 2019

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1