ข่าวทุนวิจัย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

February 24, 2021

โครงการบรรยาย เรื่อง “เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์”

February 23, 2021

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจําปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2) แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต

February 22, 2021

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ปีงบประมาณ 2564 แผนงานแพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม (Deep Science and Tech Accelerator)

February 19, 2021

Funding Opportunity Announcement (FOA) [February 18, 2021]

February 17, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับข้อเสนอโครงการ ทุนส่งเสริมความร่วมมือภายใต้เครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล–มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (MU-KMUTT Biomedical Engineering & Biomaterials Consortium)

February 11, 2021

Funding Opportunity Announcement (FOA) [February 11, 2021]