ข่าวทุนวิจัย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

June 29, 2020

สวรส. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

June 29, 2020

LIF Community Grants

June 25, 2020

วช. ประกาศรับข้อเสนอทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อการพัฒนา “ไก่พื้นเมือง และไก่ลูกผสมพื้นเมือง” สู่เชิงพาณิชย์

June 24, 2020

วช. ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการผลักดัน “ปลาสวยงามในธรรมชาติ” สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563

June 24, 2020

วช. ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมแผนการขับเคลื่อนปลาสวยงาม ประจำปีงบประมาณ 2563

June 24, 2020

บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการ Flagship 2563 รอบที่ 2