ข่าวทุนวิจัย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

January 22, 2021

วช. ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย – เกาหลี (NRCT- NRF) ประจำปี 2564

January 20, 2021

กรมป่าไม้ ประกาศการส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก AFoCO ในปี พ.ศ. 2564

January 19, 2021

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564

January 15, 2021

สวก. ประกาศการรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2

January 14, 2021

วช. ขอเชิญเสนอผลงาน เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

January 14, 2021

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกาศขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565