ข่าวทุนวิจัย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

February 14, 2019

กรมป่าไม้ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ ITTO Project Cycle Calendar for Autumn 2019

February 12, 2019

The Royal Society ร่วมกับ สกอ. เปิดรับสมัครทุน Newton Mobility Grants ภายใต้ Newton Fund

February 12, 2019

วช. ประกาศทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562

February 6, 2019

สกว. ประกาศรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยนานาชาติ The International Research Network (IRN)

February 5, 2019

มูลนิธิ Matsumae International Foundation (MIF) ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ Research Fellowship Program 2020

January 23, 2019

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก รอบที่ 1/2562