ข่าวทุนวิจัย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

October 21, 2020

บพค. ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564

October 16, 2020

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประกาศสนับสนุนให้ทุนวิจัย เพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2564

October 12, 2020

UK Wellcome Trust Funding Opportunities for Thai Researchers

October 12, 2020

Grand Challenges Canada เปิดรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ Creating Hope in Conflict: a Humanitarian Grand Challenge

October 12, 2020

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2564

September 14, 2020

EURAXESS ASEAN ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจเข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย