คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

October 24, 2019

ลักษณะทางคลินิกและปัจจัยทางคลินิกที่ทำนายภาวะแพ้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ในคนไทย

October 24, 2019

การใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อการประยุกต์ในเกษตรกรรมฟาร์มปศุสัตว์

October 24, 2019

Double versus Single Cartridge of 4% Articaine Infiltration into the Retro – Molar Area for Lower Third Molar Surgery

Background : There are no studies regarding 4% articaine infiltration injection into the retro-molar area for an impacted […]
October 24, 2019

RailExchange

The research and networking-based collaboration between the Faculty of Engineering, Mahidol University (MU) and NewRail of Newcastle University […]
October 24, 2019

“Do – it – yourself Post – arthroplasty Rehabilitation Manual”

“Do-it-yourself post-arthroplasty rehabilitation manual” is designed for total knee arthroplasty (TKA) patients by researchers at Center of Calcium […]
October 24, 2019

Reinvigoration of the Thai Medicinal Plants through a New Approach

Background : Located at the center of ASEAN with its abundance in all kinds of natural resources including […]