ผลงานวิจัยเด่น

September 12, 2019

ประสบการณ์การจ้างงานคนพิการทางจิตในชุมชน

September 12, 2019

นวัตกรรมสื่อวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้เรียนที่พิการทางการได้ยิน

September 9, 2019

สื่อนวัตกรรมสอนบวกลบคูณหาร สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน

September 9, 2019

ชุดสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับคนหูหนวก

September 4, 2019

โครงการวิจัย เพื่อพัฒนาแนวทางการขยายผลต้นแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน “โรงเรียนฉลาดเล่น (Active School Thailand)”

September 3, 2019

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประกาศให้ทุนสนับสนุนชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 – 2563