ข่าวทุนวิจัย

December 28, 2022

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” ประจำปีงบประมาณ 2566

December 26, 2022

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ นักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก เข้าร่วมการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 14

December 26, 2022

ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-Asia JRP) ประจำปี 2566 (FY2023) ในประเด็นเรื่อง “เมืองดิจิทัลสีเขียว (Greener Digital Cities)”

December 23, 2022

Grand Challenges Canada เปิดรับข้อเสนอโครงการ หัวข้อ “Stars in Global Health – Health Impacts of Climate Change”

December 21, 2022

NIH เปิดรับข้อเสนอโครงการหัวข้อ “BRAIN Initiative Cell Atlas Network (BICAN): Specialized Collaboratory on Human, Non-human Primate, and Mouse Brain Cell Atlases (R01 Clinical Trial Not Allowed)”

December 21, 2022

NIH เปิดรับข้อเสนอโครงการหัวข้อ “Investigating the Effects of Addictive Substances on Brain Developmental Trajectories Using Innovative Scalable Methods for Quantification of Cell Identity, Lineage and Connectivity (R01 – Clinical Trial Not Allowed)”