วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ครั้งที่ 13 ด้าน “เกษตร (อาหาร) (Agriculture (Food))” ประจำปี 2568 (FY2025)
February 1, 2024
สวรส. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2568
February 2, 2024

แหล่งทุน British Embassy Bangkok เปิดรับข้อเสนอโครงการ ในหัวข้อ UK Science and Research Funding Opportunities   
เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในการทำงานร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศ

ขอให้ผู้สนใจโปรดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายังกองบริหารงานวิจัย ภายใน 5 วันทำการ ก่อนปิดรับสมัครทุน