ผลงานวิจัยเด่น

October 24, 2019

การตอบสนองทางสรีรวิทยาแบบเฉียบพลันขณะออกกำลังกายท่าทางต่าง ๆ ในหญิงตั้งครรภ์

October 24, 2019

การเพิ่มความเป็นพิษของเจมไซทาบีน ด้วยนาโนพาร์ทิเคิลของกรดไฮยาลูโรนิก ที่เชื่อมต่อกับเคอร์คูมินที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อเป้าหมาย CD44 เพื่อรักษามะเร็งตับอ่อน

October 24, 2019

กิจกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษา

October 24, 2019

กระบวนการสังเคราะห์ซิลิกาแอโรเจลต้นทุนต่ำ ด้วยการทำแห้งที่ความดันบรรยากาศ

October 24, 2019

Sample Pretreatment for Confirmation of 19 – Norsteroids by GC – C – IRMS in Doping Control

October 24, 2019

Urinary Luteinizing Hormone (LH) Levels in Male Athletes during 3 – Years Routine Doping Control Analysis at the NDCC Bangkok