ข่าวทุนวิจัย

February 14, 2024

CRDF Global เปิดรับข้อเสนอโครงการหัวข้อ “Building Networks Among Women to Share Best Practices and Experience Working in Nuclear Security and Nonproliferation Fellowship”

February 12, 2024

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal) แผนงานกลุ่มอาหารมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

February 12, 2024

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน

February 6, 2024

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal) แผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

February 2, 2024

สวรส. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2568

February 2, 2024

UK Science and Research Funding Opportunities