ผลงานวิจัยเด่น

August 1, 2019

ชุดทดสอบโรคเมลิออยโดสิสอย่างรวดเร็วด้วยวิธีอิมมิวโนโครมาโตกราฟฟี

January 22, 2019

In vitro synergistic antibacterial activity of the essential oil from Zingiber cassumunar Roxb against extensively drug-resistant Acinetobacter baumannii strains

September 25, 2018

การนำแนวทางการส่งเสริมโภชนาการ ไปใช้ในเด็กก่อนวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

September 25, 2018

การดูแลสุขภาพทางไกล สำหรับการล้างไตทางช่องท้อง : การพัฒนา และทดสอบประสิทธิผลของระบบ เพื่อการเพิ่มผลลัพธ์ทางสุขภาพ ในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง

September 25, 2018

โครงการอบรมระยะสั้น สำหรับผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ

September 25, 2018

ประสิทธิผลของโมบายแอพพลิเคชั่น ต่อความร่วมมือในการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง