ผลงานวิจัยเด่น

July 13, 2018

การใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อการประยุกต์ในเกษตรกรรมฟาร์มปศุสัตว์

May 7, 2018

BiiC Startup Monthly Pitching

May 7, 2018

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย “โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนา”

January 11, 2018

Double versus Single Cartridge of 4% Articaine Infiltration into the Retro – Molar Area for Lower Third Molar Surgery

Background : There are no studies regarding 4% articaine infiltration injection into the retro-molar area for an impacted […]
January 8, 2018

RailExchange

The research and networking-based collaboration between the Faculty of Engineering, Mahidol University (MU) and NewRail of Newcastle University […]
November 30, 2017

“Do – it – yourself Post – arthroplasty Rehabilitation Manual”

“Do-it-yourself post-arthroplasty rehabilitation manual” is designed for total knee arthroplasty (TKA) patients by researchers at Center of Calcium […]