ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ นักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก เข้าร่วมการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 14
December 26, 2022
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3
January 3, 2023

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” ประจำปีงบประมาณ 2566

สถานะประกาศทุน/Funding Opportunity Status Open
ชื่อแหล่งทุน/Funder หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ประเภททุน/Funding Type Research Grant

งบประมาณโครงการ/Maximum Award
(งบประมาณที่แหล่งทุนสนับสนุนทุนสูงที่สุด)

2,000,000 – 4,000,000 บาท
วันที่เปิดรับสมัครทุน/Opening Date 15 ธันวาคม 2565
วันที่มหาวิทยาลัยปิดรับเอกสารทุน/MU Closing Date 6 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น.
วันที่ปิดรับสมัครทุน/Closing Date 16 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น.

Timeline

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)” ประจำปีงบประมาณ 2566

เนื่องจาก แหล่งทุนกำหนดเงื่อนไขให้มหาวิทยาลัยสามารถเสนอขอรับทุนได้เพียง 1 ชุดโครงการเท่านั้น มหาวิทยาลัยจึงขอให้ผู้ที่สนใจดำเนินการจัดส่งเอกสารข้อเสนอชุดโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่แหล่งทุนกำหนด จำนวน 1 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น ผ่านฝ่ายวิจัยส่วนงานต้นสังกัดมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอชุดโครงการวิจัย และแจ้งผลการพิจารณาไปยังส่วนงานต้นสังกัด ภายในวันที่ 13 มกราคม 2566

ขอให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาดำเนินการกรอกข้อมูล พร้อมแนบ File Word และ PDF รายละเอียดงบประมาณ ในรูปแบบ Excel ตามแบบฟอร์มของหน่วย บพท. และเอกสารอื่น ๆ ให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด และจัดส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System: NRIIS) ภายในวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
  https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11636

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
  ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal)
  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)
  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยย่อย
  แบบฟอร์มรายละเอียดงบประมาณ
  คู่มือนักวิจัย