อว. ร่วมกับ British Council เปิดรับข้อเสนอโครงการ ISPF Grant for International Research Collaboration ประจำปี 2568 ในประเด็น “Resilient Planet, Transformative Technologies, Healthy People, Animals and Plants และ Tomorrows Talent” ประจำปี 2568
June 12, 2024
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. – วช. ประจำปีงบประมาณ 2568
June 13, 2024

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วม ภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัย ระหว่างไทย – ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2568 – 2569

สถานะประกาศทุน/Funding Opportunity Status เปิดรับสมัคร/Open
ชื่อแหล่งทุน/Funder สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส
ประเภททุน/Funding Type แหล่งทุนภายนอก

งบประมาณโครงการ/Maximum Award
(งบประมาณที่แหล่งทุนสนับสนุนทุนสูงที่สุด)

1. สถานทูตฝรั่งเศส สนับสนุนไม่เกิน 12,000 EUR/ปี/โครงการ
– ค่าเดินทางของนักวิจัยฝรั่งเศสไปกลับประเทศไทย ไม่เกิน 1,200 EUR/คน
– ค่าเบี้ยเลี้ยง ตามอัตราที่แหล่งทุนกำหนด
– ค่าประกันสุขภาพ
2. อว. สนับสนุนค่าเดินทางของนักวิจัยไทยไปประเทศฝรั่งเศส ไม่เกิน 150,000 บาท/ปี/โครงการ (ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ)
3. มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยง ตามอัตราที่แหล่งทุนกำหนด
วันที่เปิด – ปิดรับสมัครทุน/Opening-Closing Date 24 พฤษภาคม – 19 สิงหาคม 2567
วันที่มหาวิทยาลัยปิดรับเอกสารทุน 12 สิงหาคม 2567 เวลา 16.30 น.

Timeline

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย – ฝรั่งเศส (Franco – Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/ Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ. 2568 – 2569   

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 19 สิงหาคม 2567

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ https://mhesi.e-office.cloud/drive/public/U63847dee9ce6d/home/Franco-Thai%20Mobility%20Program%20PHC%20Siam%202025%20-%202026
หรือ QR Code

โปรดส่งเอกสารการสมัครจำนวน 8 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 7 ชุด) มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2567 เพื่อเสนอลงนามในหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือรับรองข้อเสนอโครงการ
2) หนังสือยืนยันการสนับสนุนงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักสำหรับนักวิจัยฝรั่งเศสระหว่างปฏิบัติงานวิจัยอยู่ที่สถาบันอุดมศึกษาไทย สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
3) หนังสือนำส่งไปยัง อว.
หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยมหิดลจะสนับสนุนงบประมาณในส่วนที่สถาบันต้นสังกัดต้องจ่ายสมทบ สำหรับโครงการที่ผ่านการคัดเลือก