สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วม ภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัย ระหว่างไทย – ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2568 – 2569
June 12, 2024
บพข. ประกาศรับโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2568 (รอบที่ 1)
June 13, 2024

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. – วช. ประจำปีงบประมาณ 2568

สถานะประกาศทุน/Funding Opportunity Status เปิดรับสมัคร/Open
ชื่อแหล่งทุน/Funder สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ประเภททุน/Funding Type แหล่งทุนภายนอก

งบประมาณโครงการ/Maximum Award
(งบประมาณที่แหล่งทุนสนับสนุนทุนสูงที่สุด)

วันที่เปิดรับสมัครทุน/Opening Date 15 มิถุนายน 2567
วันที่ปิดรับสมัครทุน/Closing Date 2 สิงหาคม 2567 เวลา 18.00 น.
วันที่มหาวิทยาลัยสรุปรายชื่อข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอทุนในระบบ NRIIS และจัดส่งให้ส่วนงานต้นสังกัด 5 สิงหาคม 2567
วันที่ส่วนงานต้นสังกัดทำบันทึกแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอเชิงหลักการมายังมหาวิทยาลัย 8 สิงหาคม 2567 เวลา 17.00 น.
วันที่มหาวิทยาลัยกดรับรองโครงการในระบบ NRIIS 9 สิงหาคม เวลา 18.00 น.
หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ รับรองเฉพาะโครงการที่ได้รับแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยจากส่วนงานต้นสังกัด ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

Timeline

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. – วช. ประจำปีงบประมาณ 2568   

ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 2 สิงหาคม 2567 ภายในเวลา 18.00 น.

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่      https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11913

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องได้ที่
  https://drive.google.com/drive/folders/1wglDn0GAVsRUklzN0PaUasBJBTgDf1jU?usp=drive_link

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  ประกาศทุน กฟผ. – วช.