วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. – วช. ประจำปีงบประมาณ 2568
June 13, 2024
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 – 2568
June 18, 2024

บพข. ประกาศรับโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2568 (รอบที่ 1)

สถานะประกาศทุน/Funding Opportunity Status เปิดรับสมัคร/Open
ชื่อแหล่งทุน/Funder หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)/Program Management Unit Competitiveness (PMUC)
ประเภททุน/Funding Type Research Grant

งบประมาณโครงการ/Maximum Award
(งบประมาณที่แหล่งทุนสนับสนุนทุนสูงที่สุด)

วันที่เปิดรับสมัครทุน/Opening Date 11 มิถุนายน 2567
วันที่มหาวิทยาลัยปิดรับเอกสารทุน/MU Closing Date 10 กรกฎาคม 2567
วันที่แหล่งทุนปิดรับสมัครทุน/Closing Date 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.00 น.
วันที่ส่วนงานแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 น.

Timeline

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2568 (รอบที่ 1)   

ผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.00 น.

ทั้งนี้ แหล่งทุนกำหนดให้มหาวิทยาลัยกดรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.00 น. เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันเวลา ขอให้ผู้ประสงค์ยื่นข้อเสนอโครงการดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่แหล่งทุนกำหนด (ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567) โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสรุปรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอผ่านระบบ NRIIS และจัดส่งให้กับฝ่ายวิจัยส่วนงานต้นสังกัด เพื่อให้ส่วนงานต้นสังกัดตรวจสอบและทำบันทึกแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยมายังกองบริหารงานวิจัย ก่อนครบกำหนดของแหล่งทุน (ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 น.) โดยมหาวิทยาลัยจะทำการรับรองโครงการผ่านระบบ ตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งจากส่วนงานเท่านั้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
   ประกาศทุน บพข. 68 รอบที่ 1
   แบบฟอร์มข้อเสนอ บพข. ปี 68
   (เอกสารแนบ) Checklist อาหารมูลค่าสูง
   เอกสารประกอบ TRL
   การคำนวณ Financial Feasibility
   คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข.
   หนังสือแจ้งแนวปฏิบัติเรื่องแบบฟอร์มตรวจสอบมาตรฐานการวิจัย ฯ