05/05/2022

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 29 (MU-SUP#29)

เข้าสู่เว็บไซต์ MU-SUP#29
05/05/2022

รับชมคลิปการบรรยายย้อนหลัง โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 2/2565

  โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 2/2565      กล่าวเปิดโครงการสัมมนา โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วชิร คชการ : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  นโยบายมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์: รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี  นโยบายมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับการดูแลบุคลากรชาวต่างประเทศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ: […]
30/05/2022

รับชมคลิปการบรรยายย้อนหลังชี้แจงแนวปฏิบัติที่ชาวมหิดลควรรู้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.2565

14/06/2022

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย “การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ (MOOC for Academic Career Path)”

ด้วย มหาวิทยาลัย มีกำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง “การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ (MOOC for Academic Career Path)” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้กับบุคลากรสายวิชาการ และสามารถนำผลงานมาขอตำแหน่งทางวิชาการได้ ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ […]