02/04/2020

แบบสำรวจลูกหนี้ กยศ. ที่ยังไม่ได้หักเงินผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือน

กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ …
03/04/2020

โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา รุ่นที่ 5 (Head of Department Development Program: MU-HDP#5)

“โครการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา รุ่นที่ 5 (MU-HDP#5) “ ปิดรับสมัครวันที่ 4 พ.ค. 2563 อบรมระหว่างวันที่ 1- 23 มิ.ย63 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน **ทั้งนี้ผู้สมัครร่วมโครงการฯ ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัด
18/06/2020

งดรับสมัครทุนพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

25/06/2020

แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลตัวชี้วัด 4.11

แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตัวชี้วัดที่ 4.11 ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents