18/02/2019

เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือก 50 บุคลากรต้นแบบ 131 ปูชนียบุคคล

หนังสือเวียนส่วนงาน เลขที่ ศธ 0517/ว00060 วันที่ 7 มกราคม 2562 เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือก 50 บุคลากรต้นแบบ 131 ปูชนียบุคคล ประกาศคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือก 50 บุคลากรต้นแบบ 131 ปูชนียบุคคล งาน”50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” แบบเสนอรายชื่อผู้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้รับรางวัลประเภท […]
21/03/2019

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ “การลักลอกผลงานวิชาการและกฎหมายลิขสิทธิ์”

 
21/03/2019

คณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันอุดมศึกษา

28/03/2019

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ HR Network & HR Policy ครั้งที่ 1/2562