07/03/2024

เปิดรับสมัครทุนพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

11/04/2024

ประกาศงดรับสมัครทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

28/04/2024

หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคต (Upskill-Reskill) มหาวิทยาลัยมหิดล

    ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคต (Upskill-Reskill) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2567   ใบสมัครคัดเลือกเพื่อขอรับทุนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคต (Upskill-Reskill) มหาวิทยาลัยมหิดล    |   หนังสือรับรองการสมัครขอรับทุนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคต (Upskill-Reskill) มหาวิทยาลัยมหิดล    |   สัญญาการรับทุนพัฒนาทักษะเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่จำเป็นในอนาคต (Preparation for future position)    |   […]
30/04/2024

ขอความร่วมมือบุคลากรทำแบบประเมินทักษะดิจิทัลหลักสูตร Digital Awareness

 เข้าสู่ระบบเพื่อทำแบบประเมิน        หนังสือเวียน ที่ อว 78/ว.3002 วันที่ 2 พ.ค. 2567 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และทำแบบประเมินทักษะดิจิตอลหลักสูตรวิชา Digital Awareness    แนวทางการประเมินและการพัฒนาทักษะดิจิทัลบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล    วิธีการเข้าระบบประเมิน Online (ระบบ Moodle) หลักสูตร Digital Awareness สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล   […]