24/04/2019

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง เจาะลึกผลงานวิชาการรับใช้สังคม เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

08/05/2019

กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ครั้งที่ 38 ขุนเลเกมส์ (ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี)

17/05/2019

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการวิจัย รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการวิจัย รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 รุ่นที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 324 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รุ่นที่ […]
04/06/2019

โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา รุ่นที่ 4 (Head of Department Development Program: MU-HDP#4)