เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ HR Network & HR Policy ครั้งที่ 1/2562
28/03/2019
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ครั้งที่ 38 ขุนเลเกมส์ (ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี)
08/05/2019

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง เจาะลึกผลงานวิชาการรับใช้สังคม เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ