24/05/2017

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 19 (MU-SUP#19)

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะสำหรับผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนและผลักดันวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายในการมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) ในที่สุด เพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้บริหารระดับต้นให้มีความเป็นผู้นำเชิงรุก (Proactive Leadership) ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่หลักที่จะถ่ายทอด กำกับ ติดตาม และประเมินผลความสำเร็จของงานในระดับปฏิบัติการ (Operational Task & Process) ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล กลยุทธ์การดำเนินงานของส่วนงาน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและเป้าหมาย รวมถึงการแก้ไขปัญหา การจัดการข้อร้องเรียน และพัฒนาปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบริหารผลการปฏิบัติงานในระดับรายบุคคล […]
31/05/2017

เอกสารประกอบการประชุมหารือแนวทางการจัดการกองทุนสวัสดิการ พร้อมแบบฟอร์ม

เอกสารประกอบการประชุมหารือแนวทางการจัดการกองทุนสวัสดิการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2557 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้อง 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ม.มหิดล แบบฟอร์มการพิจารณาเลือกแนวทางการจัดการกองทุนสวัสดิการส่วนงาน
05/07/2017

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรใหม่ได้รับทราบเกี่ยวกับปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรที่พึงมีต่อหน่วยงานและเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรที่ควรได้รับทราบตั้งแต่ต้น เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และเรื่องที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ และวิทยากร หลักสูตรโครงการครอบคลุมหัวข้อ ดังนี้ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย บุคลิกภาพและมารยาททางสังคมเพื่อการทำงาน กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
06/07/2017

กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ครั้งที่ 36 พะเยาเกมส์