กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ครั้งที่ 38 ขุนเลเกมส์ (ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี)
08/05/2019
โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา รุ่นที่ 4 (Head of Department Development Program: MU-HDP#4)
04/06/2019

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการวิจัย รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการวิจัย รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

  • รุ่นที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 324 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  • รุ่นที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 323 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ทั้งนี้ สามารถตอบรับเข้าร่วมโครงการฯดังกล่าวได้ ดังนี้

  • รุ่นที่ 1 ลงทะเบียนออนไลน์โดยแสกน QR Code หรือทางเว็บไซต์ https://1th.me/MWb9 ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562
  • รุ่นที่ 2 ลงทะเบียนออนไลน์โดยแสกน QR Code หรือทางเว็บไซต์ https://1th.me/Lujh ภายในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562
Page views: 0