งานพัสดุ

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยืมพัสดุของมหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ สำหรับกรณีนักวิจัยได้รับทุนฯ โดยตรง(ตาม ว๑๒๒ข้อ๑)
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ สำหรับกรณีมหาวิทยาลัยฯเป็นผู้ทำการวิจัย(ตาม ว๑๒๒ข้อ๒)
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดหาโดยวิธีพิเศษ ว่าด้วยการพัสดุ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551(ฉบับที่ 2)(ลว.12/01/2552)
ประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ อัตรา วงเงิน ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551(ฉบับที่ 3)(ลว.27/07/2552)
ประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ อัตรา วงเงิน ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551(ฉบับที่ 1)(ลว.09/09/2551)
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560,ระเบียบกระทรวงการคลังและกฏกระทรวง

แนวทางปฏิบัติในการจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ว 124 ว 125)

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (กรณีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และการจัดซื้อวัสดุเข้าคลัง)(ที่ อว 78/ว 7304 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564)

แนวทางในการตรวจรับพัสดุและบริหารสัญญา ตาม ว89

แนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตาม ว89

แนวปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทีรัฐต้องการส่งเสริมจากผู้ประกอบการ SMEs ตามกฏกระทรวง ฯ(อว 78/ว 3787) ลว.22 มิ.ย.2564

แนวทางการจัดทำร่างTOR ตาม ว89

หนังสือเวียน ว 89 พร้อมคำสั่งสภามหาวิทยาลัยมอบอำนาจ

ทบทวนการกระจายมูลค่าสินทรัพย์(Settlement)ในระบบสินทรัพย์AMเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

แนวปฏิบัติในการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ_กรณีจำเป็นเร่งด่วนCOVID-19

แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อใช้ในการป้องกัน ควบคุม รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีจำเป็นเร่งด่วน_ตามหนังสือเวียน คกก.วินิจฉัย ว.115 ลว.27 มีนาคม 2563

หนังสือเวียนแจ้งส่วนงาน_แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างกรณีจำเป็นเร่งด่วนCOVID-19_ว.1993ลว.23มีค2563

หนังสือเวียนแจ้งส่วนงาน_แนวปฏิบัติการอนุมัติยืมคืนพัสดุประเภทใช้คงรูปเพื่อนำไปใช้นอกสถานที่ _ ว1874 ลว.17มีนาคม2563

แนวปฎิบัติในการดำเนินการด้านการคลังและพัสดุในโครงการ Mahidol Digital Convergence

แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ตุลาคม 2560)

แนวทางการบริหารพัสดุ

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ

ราคามาตรฐานวัสดุสิ่งก่อสร้างของสำนักงบประมาณ

บัญชีอัตราราคางานต่อหน่วยของสำนักงบประมาณ

เกณฑ์ราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT

คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปี

คำสั่งมอบอำนาจ (เรียงตาม Profit Center)

คำสั่งสภามอบอำนาจให้ดำเนินการตามกฎกระทรวง 24-2564 (28 เม.ย.2564)
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การมอบอำนาจดำเนินการตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (28 เม.ย.64)
สภามอบอำนาจให้อธิการบดี คำสั่งที่ 10-2563(28ม.ค.63)
อธิการบดีการมอบอำนาจรด้านการคลังและพัสดุ_คำสั่งที่2565และ2566(24สค.60)

P02 บัณฑิตวิทยาลัย (ใช้คำสั่งเดิม)(9ต.ค.60)
P02 บัณฑิตวืทยาลัย(12ก.ย.60)
P03 คณะทันตแพทย์(19ต.ค.63)
P03 คณะทันตแพทยศาสตร์(18ต.ค.60)
P05 คณะพยาบาลศาสตร์(3ต.ค.62)
P05 คณะพยาบาลศาสตร์(15ก.ย.60)
P06 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(20กย.60)
P06 1.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(20กย.60)
P06 2.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(17กพ.63)
P06 3.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(24มี.ค63)
P06 4.มอบอำนาจให้ดำเนินการในงานก่อสร้างสถาบันจักรีนฤบดินทร์(13เม.ย.63)
P06 คณะแพทยศาสตร์ รามา(26กพ.62)
P06 คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี(30พค.61)
P06 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี(4มิ.ย.62)
P06 โครงการก่อสร้างอาคารกายวิภาคทางคลินิก สถาบันจักรีฯ(24มี.ค.64)
P06 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี(9ก.ย.61)
P07 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช 200,000,000 บาท(24ต.ค.60)
P07 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล(20ก.ย.60)
P07 คณบดี แพทยศาสตร์ศิริราช 100,000,000 บาท(20มิ.ย.61)
P07 มอบอำนาจดำเนินการลงนามในหนังสือด้านการคลังและพัสดุ แพทย์ศิริราช(22พ.ค.63)
P07 ร.พ. ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทย์(15มี.ค.62)
P07 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาการุณย์(18ต.ค.60)
P07 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราช(19ต.ค.60)
P09 1.คณะวิทยาศาสตร์(26ธ.ค.62)
P09 คณะวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม ศ.วิจัยเทคโนโลยียาง(9ม.ค.61)
P09 คณะวิทยาศาสตร์(12ก.ย.60)
P09 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและชีวภาพการแพทย์(29ม.ค.63)
P09 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมเคมี คณะวิทยาศาสตร์(22ก.ค.63)
P10 1.คณะวิศวกรรมการศาสตร์(28ส.ค.62)
P10 คณะวิศวกรรมการศาสตร์(14ก.พ.61)
P11 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน(11พ.ย.62)
P11 คณะเวชศาสตร์ เขตร้อน(25ต.ค.60)
P12 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์(1ก.พ.64)
P13 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์(4มิ.ย.62)
P13 คณะสัตวแพทยศาสตร์(25ต.ค.60)
P14 คณะสาธารณสุขศาสตร์(22ก.ย.60)
P14 คณะสาธารณสุขศาสตร์(10พ.ย.60)
P15 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์(29พ.ย.60)
P18 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน(28ธ.ค.61)
P18 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน(24มิ.ย.62)
P20 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย(31ต.ค.62)
P22 1.สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล(3ธ.ค.63)
P22 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล(9พ.ย.60)
P25 ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้าม(26ก.ย.60)
P25 1.ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา (เพิ่มเติม)(21ก.พ.61)
P28 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ(11ก.ย.60)
P30 นานาชาติ(22ก.ย.60)ลท.2927
P30 1.นานาชาติ(22ก.ย.60)
P30 วิทยาลัยนานาชาติ(21พ.ย.61)
P35 คณะศิลปศาสตร์(12ต.ค.60)
P35 คณะศิลปศาสตร์(11พ.ย.62)
P35 ศิลปศาสตร์(23ธ.ค.63)
P36 คณะเทคโนโลยีและสารสนเทศ(24ม.ค.62)
P39 คณะกายภาพบำบัด(5ก.พ.64)

ตัวอย่างที่ 1.เร่งรัดการปฏิบัติงาน (กรณียังไม่เข้าปฏิบัติงาน)

ตัวอย่างที่ 2.เร่งรัดการปฏิบัติงาน (กรณีปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน)

ตัวอย่างที่ 3.เร่งรัดการปฏิบัติงาน (กรณีล่วงเลยระยะเวลาตามที่กำหนดในว124)

ตัวอย่างที่ 4.รายงานของคกก.ตรวจรับพิจารณาบอกเลิก

ตัวอย่างที่ 5.หนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญา

ตัวอย่างที่ 6.แจ้งคู่สัญญาให้มาชำระเงินตามหลักประกันสัญญา

ตัวอย่างที่ 7.แจ้งธนาคารให้มาชำระค่าใช้จ่ายภายหลังบอกเลิกสัญญา

ตัวอย่างที่ 8.แจ้งบริษัทชี้แจงข้อเท็จจริง

ตัวอย่างที่ 9.เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอพิจารณาผู้ทิ้งงาน

ตัวอย่างที่ 10.หนังสือถึงกรมบัญชีกลาง

ตัวอย่างที่ 11.แบบแจ้งผู้ทิ้งงาน

ตัวอย่างที่ 12.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าเสียหายภายหลังบอกเลิกสัญญา

ตัวอย่างที่ 13.หนังสือแจ้งค่าเสียหายและขอให้ชดใช้ค่าเสียหายเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างที่ 1 ร่างขอบเขตของงาน (กรณีซื้อ) ว 78 ว56 ว124 ว125

ตัวอย่างที่ 2 ร่างขอบเขตของงาน (กรณีจ้างก่อ ว 78 ว56 ว124 ว125

ตัวอย่างที่ 3 ร่างขอบเขตของงาน (กรณีจ้างที่ไม่ใช่ ว 78 ว56 ว124 ว125

ร่างขอบเขตของงาน (กรณีจ้างก่อสร้าง) ตาม ว.78

ร่างขอบเขตของงาน (กรณีจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง) ตาม ว.78 

ร่างขอบเขตของงาน (กรณีซื้อ) ตาม ว.78 

หนังสือขอความเห็นชอบให้ใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ

ตัวอย่างสัญญาที่ผ่านอัยการสูงสุด