งานพัสดุ

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยืมพัสดุของมหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ สำหรับกรณีนักวิจัยได้รับทุนฯ โดยตรง(ตาม ว๑๒๒ข้อ๑)
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ สำหรับกรณีมหาวิทยาลัยฯเป็นผู้ทำการวิจัย(ตาม ว๑๒๒ข้อ๒)
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดหาโดยวิธีพิเศษ ว่าด้วยการพัสดุ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551(ฉบับที่ 2)(ลว.12/01/2552)
ประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ อัตรา วงเงิน ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551(ฉบับที่ 3)(ลว.27/07/2552)
ประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ อัตรา วงเงิน ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551(ฉบับที่ 1)(ลว.09/09/2551)
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560,ระเบียบกระทรวงการคลังและกฏกระทรวง

แนวปฏิบัติในการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ_กรณีจำเป็นเร่งด่วนCOVID-19

แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อใช้ในการป้องกัน ควบคุม รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีจำเป็นเร่งด่วน_ตามหนังสือเวียน คกก.วินิจฉัย ว.115 ลว.27 มีนาคม 2563

หนังสือเวียนแจ้งส่วนงาน_แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างกรณีจำเป็นเร่งด่วนCOVID-19_ว.1993ลว.23มีค2563

หนังสือเวียนแจ้งส่วนงาน_แนวปฏิบัติการอนุมัติยืมคืนพัสดุประเภทใช้คงรูปเพื่อนำไปใช้นอกสถานที่ _ ว1874 ลว.17มีนาคม2563

แนวปฎิบัติในการดำเนินการด้านการคลังและพัสดุในโครงการ Mahidol Digital Convergence

แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ตุลาคม 2560)

แนวทางการบริหารพัสดุ

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ

ราคามาตรฐานวัสดุสิ่งก่อสร้างของสำนักงบประมาณ

บัญชีอัตราราคางานต่อหน่วยของสำนักงบประมาณ

เกณฑ์ราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT

คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปี