งานพัสดุ

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

Public Procurement and Supplies Administration ACT, B.E.2560 (2017)

กฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ฉบับที่ 4 ลว. 6 ก.ย. 2566

กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฉบับที่ 3 ลว. 26 ต.ค. 2564

กฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ฉบับที่ 3 ลว. 14 ต.ค. 2564

กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ฉบับ 2 ลว. 22 ธ.ค. 2563

กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ลว. 29 ม.ค. 2563

กฎกระทรวง_กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ2560

กฎกระทรวง_หลักเกณฑ์ผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ2560

กฎกระทรวง_พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม2560

กฎกระทรวง_กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง2560

กฎกระทรวง_หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา2560

กฎกระทรวง_กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง2560

กฎกระทรวง_กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้2560

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551  (ถูกยกเลิกโดย พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 3)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)  (ถูกยกเลิกโดย พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 3)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีแปรสภาพหรือทำลาย พ.ศ.2567

ประกาศความเป็นส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลด้านการพัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ CoST ลว. 30 ส.ค. 2566

ประกาศคณะกรรมการราคากลางฯ หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางานก่อสร้าง ฉบับ 5 ลว. 6 ก.ค. 2565

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยืมพัสดุของมหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ สำหรับกรณีนักวิจัยได้รับทุนฯ โดยตรง(ตาม ว๑๒๒ข้อ๑)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ สำหรับกรณีมหาวิทยาลัยฯเป็นผู้ทำการวิจัย(ตาม ว๑๒๒ข้อ๒)

ประกาศหลักเกณฑ์การจัดหาโดยวิธีพิเศษ ว่าด้วยการพัสดุ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551(ฉบับที่ 2)(ลว.12/01/2552)  (ถูกยกเลิกโดย พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 3)

ประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ อัตรา วงเงิน ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551(ฉบับที่ 3)(ลว.27/07/2552)  (ถูกยกเลิกโดย พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 3)

ประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ อัตรา วงเงิน ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551(ฉบับที่ 1)(ลว.09/09/2551)  (ถูกยกเลิกโดย พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 3)

หนังสือเวียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือเวียนด้านการบริหารสัญญา

หนังสือมหาวิทยาลัยมหิดล

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

แนวทางการบริหารพัสดุ

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ

ราคามาตรฐานวัสดุสิ่งก่อสร้างของสำนักงบประมาณ

บัญชีอัตราราคางานต่อหน่วยของสำนักงบประมาณ

เกณฑ์ราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT

คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปี

คำสั่งมอบอำนาจ (เรียงตาม Profit Center)

คำสั่งสภามอบอำนาจให้ดำเนินการตามกฎกระทรวง 24-2564 (28 เม.ย.2564)
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การมอบอำนาจดำเนินการตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (28 เม.ย.64)
สภามอบอำนาจให้อธิการบดี คำสั่งที่ 10-2563(28ม.ค.63)
อธิการบดีการมอบอำนาจรด้านการคลังและพัสดุ_คำสั่งที่2565และ2566(24สค.60)

P02 บัณฑิตวิทยาลัย (ใช้คำสั่งเดิม)(9ต.ค.60)
P02 บัณฑิตวืทยาลัย(12ก.ย.60)
P03 คณะทันตแพทย์(19ต.ค.63)
P03 คณะทันตแพทยศาสตร์(18ต.ค.60)
P05 คณะพยาบาลศาสตร์(3ต.ค.62)
P05 คณะพยาบาลศาสตร์(15ก.ย.60)
P06 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(20กย.60)
P06 1.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(20กย.60)
P06 2.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(17กพ.63)
P06 3.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(24มี.ค63)
P06 4.มอบอำนาจให้ดำเนินการในงานก่อสร้างสถาบันจักรีนฤบดินทร์(13เม.ย.63)
P06 คณะแพทยศาสตร์ รามา(26กพ.62)
P06 คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี(30พค.61)
P06 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี(4มิ.ย.62)
P06 โครงการก่อสร้างอาคารกายวิภาคทางคลินิก สถาบันจักรีฯ(24มี.ค.64)
P06 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี(9ก.ย.61)
P07 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช 200,000,000 บาท(24ต.ค.60)
P07 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล(20ก.ย.60)
P07 คณบดี แพทยศาสตร์ศิริราช 100,000,000 บาท(20มิ.ย.61)
P07 มอบอำนาจดำเนินการลงนามในหนังสือด้านการคลังและพัสดุ แพทย์ศิริราช(22พ.ค.63)
P07 ร.พ. ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทย์(15มี.ค.62)
P07 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาการุณย์(18ต.ค.60)
P07 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราช(19ต.ค.60)
P09 1.คณะวิทยาศาสตร์(26ธ.ค.62)
P09 คณะวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม ศ.วิจัยเทคโนโลยียาง(9ม.ค.61)
P09 คณะวิทยาศาสตร์(12ก.ย.60)
P09 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและชีวภาพการแพทย์(29ม.ค.63)
P09 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมเคมี คณะวิทยาศาสตร์(22ก.ค.63)
P10 1.คณะวิศวกรรมการศาสตร์(28ส.ค.62)
P10 คณะวิศวกรรมการศาสตร์(14ก.พ.61)
P11 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน(11พ.ย.62)
P11 คณะเวชศาสตร์ เขตร้อน(25ต.ค.60)
P12 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์(1ก.พ.64)
P13 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์(4มิ.ย.62)
P13 คณะสัตวแพทยศาสตร์(25ต.ค.60)
P14 คณะสาธารณสุขศาสตร์(22ก.ย.60)
P14 คณะสาธารณสุขศาสตร์(10พ.ย.60)
P15 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์(29พ.ย.60)
P18 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน(28ธ.ค.61)
P18 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน(24มิ.ย.62)
P20 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย(31ต.ค.62)
P22 1.สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล(3ธ.ค.63)
P22 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล(9พ.ย.60)
P25 ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้าม(26ก.ย.60)
P25 1.ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา (เพิ่มเติม)(21ก.พ.61)
P28 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ(11ก.ย.60)
P30 นานาชาติ(22ก.ย.60)ลท.2927
P30 1.นานาชาติ(22ก.ย.60)
P30 วิทยาลัยนานาชาติ(21พ.ย.61)
P35 คณะศิลปศาสตร์(12ต.ค.60)
P35 คณะศิลปศาสตร์(11พ.ย.62)
P35 ศิลปศาสตร์(23ธ.ค.63)
P36 คณะเทคโนโลยีและสารสนเทศ(24ม.ค.62)
P39 คณะกายภาพบำบัด(5ก.พ.64)

การจัดทำร่าง TOR

การเร่งรัดงานบอกเลิกสัญญา ใช้สิทธิ์หลังบอกเลิกสัญญา และพิจารณาผู้ทิ้งงาน

รายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ

การขอใช้พัสดุที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศ

ตัวอย่างสัญญาที่ผ่านสำนักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบ

รายงานการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มรายงานขออนุมัติซื้อจ้างในการฝึกอบรม ประชุม (ไม่เกิน 10,000 บาท)