ข้อมูลบุคลากร งานบริหารงบประมาณ

นางสาวรุ่งอรุณ จงถาวรวิทยา

นักวิชาการเงินและบัญชี(ชำนาญการพิเศษ)

02-849-6174


E-mail :rungaroon.jon@mahidol.ac.th

นางวิลาวัณย์ ไม้เขียว

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6175


E-mail : wilawan.law@mahidol.ac.th

นายถาวร เลิศจันทึก

พนักงานธุรการ

02-849-6512


E-mail : taworn.ler@mahidol.ac.th 

นางสาวรุ่งนภา สิริกัลยาณธรรม

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6511


E-mail : rungnapa.sir@mahidol.ac.th

นางสาวจงกล สมพันธ์แพ

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6176


E-mail : jongkol.som@mahidol.ac.th

..................................................

..................................................

02-849-6176


E-mail : …………………………………………..

นางกาญจนา มุ่งถาวร

นักวิชาการเงินและบัญชี(ชำนาญการ)

02-849-6175


E-mail : kanjana.mon@mahidol.ac.th

นางอัญชลิตา โพธิ์ศรี

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6173


E-mail : unchalita.pho@mahidol.ac.th

นายสุรเดช แทนคุ้มทอง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

02-849-6511


E-mail : suradej.tan@mahidol.ac.th

นางสาวพัทธณันท์ เปล่งปลั่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

02-849-6198


E-mail : pattanan.ple@mahidol.ac.th

นางสาวสุรีย์พร สุรางแสงมีบุญ

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6198


E-mail : sureeporn.sur@mahidol.ac.th