1.1 พระราชบัญญัติ วิธีงบประมาณ พ.ศ.2502 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ.ศ.2543

1.2 พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

2.1 มติคณะรัฐมนตรี ขอทบทวน มติ ครม.3มีค58 การเดินทางไปศึกษาดูงานประชุมสัมมนาอบรมตปท_นร 0505_ว146 ลว 10 มิย.58

2.2 มติคณะรัฐมนตรี มติครม. 3มีค.58 การเดินทางไปศึกษาดูงานประชุมสัมมนาอบรมตปท_นร 0505_ว54 ลว 5 มิย.58

3.1 สำนักงบประมาณ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562

3.2 สำนักงบประมาณ ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2562

3.2.1 สำนักงบประมาณ-ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

3.3 สำนักงบประมาณ_ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2560

3.4 สำนักงบประมาณ_ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559

3.5 สำนักงบประมาณ_การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ_นร 0704_ว33 ลว 18มค.53

3.51 สำนักงบประมาณ_การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(ค่าวัสดุ,ค่าครุภัณฑ์,ค่าที่ดินฯ)_นร 0704_ว68 ลว  29เมย58

3.52 สำนักงบประมาณ_แนวทางพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ_นร 0704_ว37 ลว 6 มค.59

3.91 สำนักงบประมาณ_ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559_นร 0702 ว83 ลว 26 พ.ค.60

4.1 คำสั่งหัวหน้าคสช ที่9_2559 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

5.1 กระทรวงการคลัง เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน_ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6_ว 126 ลว 7 กย.2548

5.2 กระทรวงการคลัง_การเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่_กค 0519.6_ว.108 ลว 12 ธค.2546

5.3 กรมบัญชีกลาง เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS_ด่วนที่สุด ที่ กค0409.7 ว355 ลว 12 ตค.50

5.4 กรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ_ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2_ว119 ลว 7 มีค.61

5.5 กรมบัญชีกลาง เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ_ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2_ว122 ลว 9มีค.61

6.1 สกอ_ประกาศจ่ายค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย จากเงินงบประมาณ

1 กองคลัง_ขอแจ้งแผนปิดปีและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายและกันเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่วนงาน_ศธ0517.012_ว00650 ลว 1มิย.61

2 กองคลัง_ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายและกันเงินของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561_ ศธ0517.012_ว00649 ลว 1มิย.61

3 กองคลัง_แนวปฏิบัติเรื่องการขออนุมัติค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานของสนง.อธิการบดี_ศธ0517_ว1849 ลว 11มีค51 วาระ 1.4 การมอบอำนาจด้านการคลัง (190251)

4 กองคลัง_ซักซ้อมความเข้าใจ เงิน พตส_ศธ 0517 ว742  ลว 29 มค.53

5 กองคลัง อนุมัติในหลักการวงเงินคชจ.ให้กับผู้บริหารระดับสูง ศธ 0517_4203 ลว 3 มิย.53

6 กองคลัง_แนวทางการใช้จ่่ายเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัดสนง.อธิการฯ_ศธ0517.012_ว0300 ลว 4มีค59

7 กองคลัง_แนวทางการบริหารกองทุน  ศธ0517_2810 ลว 18 เมย.55

8 กองคลัง_แนวทางการเบิกเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล รายการเงินอุดหนุนโครงการเฉพาะ_ศธ 0517 ว8617 ลว 15 พย.53

9 กองคลัง_แนวปฏิบัติในการบริหารเงินรายได้ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล_ศธ 0517_5619 ลว 8มิย52

10 กองคลัง_แนวปฏิบัติในการนำส่งเงินรายได้ค่าน้ำ ไฟ เข้ารายได้มหาวิทยาลัยหรือรายได้ส่วนงาน_ศธ0517_ว3357 ลว 8 พค51

90.1 กองคลัง พัสดุ_หนังสือเวียนแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ_ศธ 0517_ว5763 ลว 24สค.60

90.2  กองคลัง พัสดุ_ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน คชจ.ในการฝึกอบรม การจัดงานและการปช.หน่วยงานภาครัฐ (ว119 พัสดุภาครัฐ)_ศธ 0517.012_00994 ลว 27สค.61

90.3 กองคลัง พัสดุ_แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายน้ำมันรถราชการโดยใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ(Fleet Card) ศธ 0517_6749 ลว 25กย.57