1.1 พระราชบัญญัติ วิธีงบประมาณ พ.ศ.2502 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ.ศ.2543

1.2 พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

2.1 มติคณะรัฐมนตรี ขอทบทวน มติ ครม.3มีค58 การเดินทางไปศึกษาดูงานประชุมสัมมนาอบรมตปท_นร 0505_ว146 ลว 10 มิย.58

2.2 มติคณะรัฐมนตรี มติครม. 3มีค.58 การเดินทางไปศึกษาดูงานประชุมสัมมนาอบรมตปท_นร 0505_ว54 ลว 5 มิย.58

3.1 สำนักงบประมาณ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562

3.2 สำนักงบประมาณ ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2562

3.2.1 สำนักงบประมาณ-ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

3.3 สำนักงบประมาณ_ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2560

3.4 สำนักงบประมาณ_ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559

3.5 สำนักงบประมาณ_การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ_นร 0704_ว33 ลว 18มค.53

3.51 สำนักงบประมาณ_การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(ค่าวัสดุ,ค่าครุภัณฑ์,ค่าที่ดินฯ)_นร 0704_ว68 ลว  29เมย58

3.52 สำนักงบประมาณ_แนวทางพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ_นร 0704_ว37 ลว 6 มค.59

3.91 สำนักงบประมาณ_ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559_นร 0702 ว83 ลว 26 พ.ค.60

4.1 คำสั่งหัวหน้าคสช ที่9_2559 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

5.1 กระทรวงการคลัง เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน_ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6_ว 126 ลว 7 กย.2548

5.2 กระทรวงการคลัง_การเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่_กค 0519.6_ว.108 ลว 12 ธค.2546

5.3 กรมบัญชีกลาง เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS_ด่วนที่สุด ที่ กค0409.7 ว355 ลว 12 ตค.50

5.4 กรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ_ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2_ว119 ลว 7 มีค.61

5.5 กรมบัญชีกลาง เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ_ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2_ว122 ลว 9มีค.61

6.1 สกอ_ประกาศจ่ายค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย จากเงินงบประมาณ

1 กองคลัง_แนวปฏิบัติเรื่องการขออนุมัติค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานของสนง.อธิการบดี_ศธ0517_ว1849 ลว 11มีค51 วาระ 1.4 การมอบอำนาจด้านการคลัง (190251)

2 กองคลัง_ซักซ้อมความเข้าใจ เงิน พตส_ศธ 0517 ว742  ลว 29 มค.53

3 กองคลัง อนุมัติในหลักการวงเงินคชจ.ให้กับผู้บริหารระดับสูง ศธ 0517_4203 ลว 3 มิย.53

4 กองคลัง_แนวทางการใช้จ่่ายเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัดสนง.อธิการฯ_ศธ0517.012_ว0300 ลว 4มีค59

5 กองคลัง_แนวทางการบริหารกองทุน  ศธ0517_2810 ลว 18 เมย.55

6 กองคลัง_แนวทางการเบิกเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล รายการเงินอุดหนุนโครงการเฉพาะ_ศธ 0517 ว8617 ลว 15 พย.53

7 กองคลัง_แนวปฏิบัติในการบริหารเงินรายได้ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล_ศธ 0517_5619 ลว 8มิย52

8 กองคลัง_แนวปฏิบัติในการนำส่งเงินรายได้ค่าน้ำ ไฟ เข้ารายได้มหาวิทยาลัยหรือรายได้ส่วนงาน_ศธ0517_ว3357 ลว 8 พค51

9.01 กองคลัง พัสดุ_หนังสือเวียนแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ_ศธ 0517_ว5763 ลว 24สค.60

9.02  กองคลัง พัสดุ_ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน คชจ.ในการฝึกอบรม การจัดงานและการปช.หน่วยงานภาครัฐ (ว119 พัสดุภาครัฐ)_ศธ 0517.012_00994 ลว 27สค.61 

9.03 กองคลัง พัสดุ_แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายน้ำมันรถราชการโดยใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ(Fleet Card) ศธ 0517_6749 ลว 25กย.57

10 ปรับปรุงแนวทางฯบริหารรายได้เองคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  (อว78-4498 ลว24มิย65)

FM-56-001-Run Background (การ Run Report แบบ Background)
FM-56-003-ZFMRP002 (การเปลี่ยนแปลงรายงานZFMRP002)
FM-56-004-Layout (การสร้าง Layout)
FM-57-001-ZFMRP011 (รายงานสอบถามใบจองงบประมาณ)
FM-57-002-Print EMF (การพิมพ์ EMF ที่มีหลายหน้า)
FM-57-003-ลบPR-PO (การ Delete-Block PR-PO)
FM-57-004-ตั้งค่ารายงาน (การตั้งค่าจำนวนหน้าของรายงาน และใบจองงบฯ)
FM-57-006-ZFMRP001 (การปรับปรุงรายงานZFMRP001)
FM-57-007-ZFMRP014 (รายงานประเภทงบประมาณ)
FM-57-008-ZFMRP010 (รายงานแสดงผลการยกยอดภาระผูกพันฯ)
FM-57-009-ใบจองงบประมาณ (การปรับเงินในใบจองงบประมาณเพื่อยกยอดภาระผูกพัน)
FM-57-010-กันเงิน-MUERP (เอกสารประกอบกันเงินปี 2557 ส่วนงานในMUERP)
FM-57-011-กันเงิน-Interface (เอกสารประกอบกันเงินปี 2557 ส่วนงานInterface)
FM-58-001-KO03 (การแก้ไขหน้าจอสอบถาม Internal Order )
FM-58-002-รูปแบบEMF (การปรับปรุงรูปแบบใบจองงบประมาณ)
FM-58-003-ZFMRP010-DocText (เพิ่มคอลัมน์ Text ในรายงานยกยอดภาระผูกพัน)
FM-58-004-ZFMRP011 (การเพิ่ม-แก้ไข Text และ Order ในรายงานใบจองงบประมาณ)
FM-58-005-ZFMRP017 (รายงานการใช้งบประมาณและเบิกพัสดุจากคลัง)
FM-58-006-CFW2015 (แนวปฏิบัติกันเงิน ปี 2558)
FM-58-007-CheckReport (การตรวจสอบรายงานสิ้นปีงบประมาณ)
FM-59-001-IO-ยุทธศาสตร์ (การดึงข้อมูลโครงการยุทธศาสตร์และวิจัย Z108-07-10-58)
FM-59-002-Template Z107 (ปรับปรุง Template งบลงทุน)
FM-59-003-EMF2016 (การบันทึกใบจองงบประมาณ 01-12-58)
FM-59-004-EMF2016 (การบันทึกใบจองงบประมาณ 08-02-59)
FM-59-005-ค่าเบี้ยประกันอาคาร (เพิ่มรหัส Commitment Item ค่าเบี้ยประกันอาคาร)
FM-59-006-CFW2016 (แนวปฏิบัติกันเงิน ปี 2559)
FM-60-001-IO-ยุทธศาสตร์ (การดึงข้อมูลโครงการยุทธศาสตร์และวิจัย Z108-17-10-59)
FM-60-002-EMF2017 (การบันทึกใบจองงบประมาณ 06-12-59)
FM-60-003-S-ALR-87013019 (รายงานการใช้งบประมาณโครงการยุทธศาสตร์และวิจัย)
FM-60-004-Quick Cut and Paste (การใช้คำสั่ง Cut และ Paste)
FM-60-005-CFW2017 (แผนปิดปี และแนวปฏิบัติกันเงิน 2560)
FM-61-001-ZFMRP019 (รายงานการใช้งบประมาณโครงการยุทธศาสตร์และวิจัย)

FM-61-002-CFW2018 (แผนปิดปี 2561ระบบบริหารงบประมาณ (FM))

FM-61-003-ปรับเงินEMF (การปรับเงินในใบจองงบประมาณเพื่อขอกันเงิน)

FM-61-004-ZFMRP010 (รายงาน ZFMRP 010 ตรวจสอบใบจองงบประมาณคงค้างเพื่อขอกันเงิน)

FM-62-001-เงินทดแทน (การเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน)
FM-62-004-CFW2019 (แผนปิดปี และแนวปฏิบัติกันเงินปี 2562)
FM-62-006-(การเปลี่ยนแปลงรหัสประเภทรายจ่าย เงินบริการวิชาการ)
FM-63-002-(รหัสCommitment Item เงินเหลือบริการวิชาการ)
FM-64-001-EMF-วิจัยและบริการวิชาการ (การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใบจองงบประมาณ)
FM-64-002-MUERP[2020] (การติดตั้งระบบ MUERP2020)
FM-64-003-set ภาษา (การตั้งค่าภาษาในระบบ MUERP)
FM-64-004-EMFปีก่อน (การอ้างอิงใบจองงบประมาณปีก่อน เพื่อให้รายงานถูกต้อง)
FM-64-005-(การตรวจสอบ Due on ในใบจองงบประมาณที่กันเงิน)
FM-64-006-EMF Digital Sign (การสร้างใบจองงบประมาณให้เป็นไฟล์ pdf)
FM-65-002-Delete Row (การลบแถวว่างในรายงาน)
FM-65-003-CFW2022 (แผนปิดปี และแนวปฏิบัติกันเงินปี 2565)
FM-65-004-(รหัส Commitment Item-คืนแหล่งทุน)
FM-65-005-การตรวจสอบข้อมูลโครงการวิจัย
FM-65-006-ภาพรวม และข้อมูลหลัก
FM-65-007-EMF2022 (การสร้าง แก้ไข ใบจองงบประมาณ 01-08-65)
FM-65-008-Standard Report (รายงาน Standard)
FM-65-009-Z Report (รายงาน Customize)
FM-65-010-HR Report (รายงานตรวจสอบการ Run Payroll)
FM-65-011-(คำสั่งที่ควรรู้)