ข้อมูลบุคลากร งานบัญชี

น.ส.บาหยัน เดชจิตต์

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6188


E-mail : bayan.dec@mahidol.ac.th

นางสุปรีดี พงศ์ศรีเพียร

นักวิชาการเงินและบัญชี(ผู้ชำนาญการ)

02-849-6376


E-mail : supredee.pon@mahidol.ac.th

นางสุภัทรา สิงห์ทอง

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6117


E-mail : Supattra.sin@mahidol.ac.th

น.ส.ปภาวี เจียรศิลปดำรง

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6171


E-mail : paphawee.jia@mahidol.ac.th

นางสาวพสุดา ปรางค์ชัยกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6183


E-mail : pasuda.pra@mahidol.ac.th

นางขริษฐา คีรีมา

นักวิชาการเงินและบัญชี(ผู้ชำนาญการพิเศษ)

02-849-6197


E-mail : kharittha.khe@mahidol.ac.th

น.ส.สุรีย์พร เพ็ชร์ปุ่น

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6177


E-mail : sureeporn.phe@mahidol.ac.th

น.ส.ปิยนุช เปล่งศรี

พนักงานธุรการ ส 2

02-849-6118


E-mail : piyanut.pla@mahidol.ac.th

นางสาวฐิตาภรณ์ ศาลางาม

นักวิชาการเงินและบัญชี(ผู้ชำนาญการพิเศษ)

02-849-6172


E-mail : thitaporn.sal@mahidol.ac.th

นางกนกพร หอมมาลี

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6187


E-mail : kanokporn.hom@mahidol.ac.th

นางสาวเบญจมาศ พร้อมมงคล

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6184


E-mail : benjamas.pro@mahidol.ac.th

นางสาวชิษณชญา ทับยาง

นักวิชาการเงินและบัญชี(ผู้ชำนาญการพิเศษ)

02-849-6177


E-mail : chitnachaya.tab@mahidol.ac.th

นางสาวศิริวรรณ ลามอ

นักวิชาการเงินและบัญชี(ผู้ชำนาญการพิเศษ)

02-849-6183


E-mail : siriwan.lam@mahidol.ac.th

นางสาวรัชดาพร ด้วงโสน

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6187


E-mail : ratchadaporn.dua@mahidol.ac.th

นางสาวภิฤมล โพธิ์ทอง

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6186


E-mail : phiruemol.pho@mahidol.ac.th

นางจิราภรณ์ ประดิษฐ์ศร

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6118


E-mail : jiraporn.wog@mahidol.ac.th

นางสาววิภาวัลย์ เกื้อเพชรแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-8496184


E-mail : wiphawan.kua@mahidol.ac.th

นางสาวณัฐฐกานต์ ริ้วบำรุง

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6194


E-mail : natthakan.rew@mahidol.ac.th

นางสาวสุรีรัตน์ ทองนาเมือง

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6169


E-mail : Sureerat.thg@mahidol.ac.th

นางสาวสมจิตร แก้วจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6376


E-mail : somchit.kae@mahidol.ac.th

นางสาวดวงชีวัน ตั้งเจริญ

นักวิชาการเงินและบัญชี

0-2849-6172


E-mail : doungchewan.tun@mahidol.ac.th

นางสาววิไลวรรณ ชัยเฉลียว

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6117


E-mail :wilaiwan.cha@mahidol.ac.th

นางสาวสุธาสิริ จวงจัน

พนักงานธุรการ

02-849-6117


E-mail : Suthasiri.jua@mahidol.ac.th

นางสาวฐิติมา ชมจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

02-849-6182


E-mail : titima.cho@mahidol.ac.th

นางสาวอโนทัย นวลแจ่ม

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6169


E-mail : Anothai.nua@mahidol.ac.th

.................................................

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6194


E-mail : ……………………………………………..

.................................................

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6187


E-mail : ……………………………………………..

.................................................

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6167


E-mail : ……………………………………………..