ข้อมูลบุคลากร งานบัญชีบริหารและพัฒนาระบบ

นางสาวอมรรัตน์ เชยกลิ่น

นักวิชาการเงินและบัญชี(ผู้ชำนาญการ)

0-2849-6385


E-mail : amornrat.cho@mahidol.ac.th

นางสาวอาริษา รุ่งฤทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02-849-6185


E-mail : arisa.run@mahidol.ac.th

นางสาวอนงค์ พูนเจ้าทรัพย์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ชำนาญงาน)

0-2849-6178-6179


E-mail : anong.poo@mahidol.ac.th

นางไพศรี ดอกเด็น

พนักงานพิมพ์ 2

0-2849-6178-6179


E-mail : paisri.dok@mahidol.ac.th

นายสนชัย บวรศักดิ์ถาวร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

0-2849-6165


E-mail : sonchai.sae@mahidol.ac.th

นางสาวศิวพร ส้มศรีทอง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

0-2849-6179


E-mail : siwaporn.sor@mahidol.ac.th

นางสุรินทร์ทิพย์ หนูรี

พนักงานธุรการ

0-2849-6179


E-mail : surinthip.nur@mahidol.ac.th

นายประวรรธน์ โรจน์ชัยวงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-2849-6071


E-mail : prawatt.roj@mahidol.ac.th

นางสาวขวัญเรือน จันทร์เชื้อแถว

นักวิชาการเงินและบัญชี(ผู้ชำนาญการพิเศษ)

0-2849-6384


E-mail: khanruan.cha@mahidol.ac.th

นางสาวขวัญใจ เกิดแสง

นักวิชาการเงินและบัญชี(ผู้ชำนาญการพิเศษ)

0-2849-6384


E-mail : kwanjai.ker@mahidol.ac.th

นางสาวรัชนีวรรณ เพชรดี

นักวิชาการเงินและบัญชี

0-2849-6070


E-mail: ratchaneewan.phe@mahidol.ac.th

นางสาวประภาพร ศรีผึ้ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

0-2849-6386


E-mail: praphaphon.sri@mahidol.ac.th