ข้อมูลบุคลากร งานการเงิน

นางสาวอภิญญา สุราศรี

นักวิชาการเงินและบัญชี(ผู้ชำนาญการพิเศษ)

02-849-6500


E-mail : apinya.sur@mahidol.ac.th

นางกานดา ทองกลัด

นักวิชาการเงินและบัญชี (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

02-849-6192


E-mail : kanda.tho@mahidol.ac.th

นางอาภรณ์ สมบูรณ์

นักวิชาการเงินและบัญชี (ผู้ชำนาญการ)

02-849-6503


E-mail : arporn.som@mahidol.ac.th

นางสาวเรวดี หนูทอง

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6195


E-mail : rawadee.nut@mahidol.ac.th

นางสาวอุไรวรรณ เช้าวงศ์พาณิชย์

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6503


E-mail : uraiwan.cha@mahidol.ac.th

นางสาววิมลรัตน์ รัศมีสุข

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6189


E-mail : Wimonrats.rat@mahidol.ac.th

นายสันติ เที่ยงสัมพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6195


E-mail : santi.thi@mahidol.ac.th

นางอัญญมณี ปิ่นวรรณา

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6193


E-mail : unyamanee.pin@mahidol.ac.th

นางสาวพิมพ์พร คานพู

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6191


E-mail : pimporn.can@mahidol.ac.th

นางพรพรรณ หิมารัตน์

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6501


E-mail : pornpan.pho@mahidol.ac.th

นางสาวรำไพ มีชัย

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6506


E-mail : rumpai.mee@mahidol.ac.th

นาวสาวนันท์นภัส พรฉัยยา

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6192


E-mail : nunnapat.pon@mahidol.ac.th

นางสาาวนุชนาฎ แสนสุด

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6506


E-mail : nuchanat.sae@mahidol.ac.th

นายอนิก ถมยาแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6199


E-mail : anik.tho@mahidol.ac.th

นายสิทธิพงศ์ กะการดี

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6505


E-mail : sitthipong.kak@mahidol.ac.th

นางสิริวรรณ เจริญรี

นักวิชาการเงินและบัญชี (ผู้ชำนาญการ)

02-849-6501


E-mail : siriwan.cha@mahidol.ac.th

นางสาวศุภวรรณ สุขสมัย

นักวิชาการเงินและบัญชี (ผู้ชำนาญการ)

02-849-6502


E-mail : suppawan.suk@mahidol.ac.th

นางสาวนิดาภรณ์ เจริญศิลป์

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6507


E-mail : nidaporn.cha@mahidol.ac.th

นางสุมนา เลิศจันทึก

นักวิชาการเงินและบัญชี (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

02-849-6501


E-mail : sumana.lea@mahidol.ac.th

นางสาวพรรณทิพา หล่อทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02-849-6505


E-mail : pantipa.law@mahidol.ac.th

นายประยูร ศิริโท

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

02-849-6190


E-mail : prayoon.sir@mahidol.ac.th

นางสาวปาริชาติ เตชะนันท์มณี

นักวิชาการเงินและบัญชี(ผู้ชำนาญการพิเศษ)

02-849-6193


E-mail : parichart.tea@mahidol.ac.th

นางสาวขวัญฤทัย คณโฑมุข

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6504


E-mail : khwanrutai.kon@mahidol.ac.th

นายชัยพร แช่ตั้น

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6189


E-mail : chiayaporn.sat@mahidol.ac.th

นางสาวอำไพ เขียวเม่น

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6503


E-mail : amphai.kea@mahidol.ac.th

นางสาวเกศรา ฤทธิ์ประเสริฐ

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6190


E-mail : ketsara.rit@mahidol.ac.th

นางสาวพรทิพย์ อินทร์เขาย้อย

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6502


E-mail : phorntip.inh@mahidol.ac.th

นายณัฎฐ์ วะสุกรักขะ

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6503


E-mail : nat.was@mahidol.ac.th