คู่มือวิธี e-Bidding

คู่มือวิธี e-Market

คู่มือวิธี คัดเลือก

คู่มือวิธี เฉพาะเจาะจง

คู่มือปฏิบัติงานการเบิกคืนเงินหลักประกัน

 

คู่มือค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ-กรมบัญชีการกลาง

แนวปฏิบัติในการเสนอดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานอธิการบดี

คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

คู่มือการบริหารการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย

ตัวอย่างหลักฐานการเบิกจ่าย กรณีซื้อตั๋วเครื่องบิน

ตัวอย่างหลักฐานการเบิกจ่าย กรณี ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด

พระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

Flow การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ

Flow การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ

แนวทางปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการยืมเงิน

ข้อปฎิบัติสำหรับรายการซื้อขายระหว่างกัน