แบบฟอร์มงานบริหารพัสดุ

แบบฟอร์มขอจ้างถ่ายเอกสาร 2565 (Upload 17/01/2565)
คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564 (Upload 30/09/2564)
แบบฟอร์มที่ 1 รายการสินค้าหรือบริการที่อยู่ในบัญชี SMEs(upload 29/06/2564)
แบบฟอร์มที่ 2 ตารางรายงานการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs(upload 29/06/2564)
เอกสารหมายเลข 7 แบบฟอร์มรายงานขออนุมัติซื้อหรือจ้างพัสดุ กรณีจำเป็นเร่งด่วนฯ (ตามหนังสือเวียน ที่ ศธ 0517/ว.5763 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560)(upload 06/11/2563)
แบบฟอร์มการยืม-คืนพัสดุ (Upload 24/06/2563)
เอกสารหมายเลข1_ประกาศเผยแพร่)
เอกสารหมายเลข2_แบบฟอร์มประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารหมายเลข3_ประกาศผลผู้ชนะ
เอกสารหมายเลข4_แบบฟอร์มประกาศผลผู้ชนะ รายไตรมาส
บฟอร์มรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อใช้ในการป้องกัน ควบคุม รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีจำเป็นเร่งด่วน_ตามหนังสือเวียน คกก.วินิจฉัย ว.115 ลว.27 มีนาคม 2563(Upload 30/03/2563)
แบบฟอร์มรายงานขออนุมัติจัดหา กรณีเร่งด่วน COVID-19 (Upload 23/03/2563)
แบบฟอร์มตาม ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ สำหรับกรณีที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ทำการวิจัยเอง หรือเป็นผู้ให้บริการรับทำวิจัย หรือให้บริการทางวิชาการ พ.ศ 2561
แบบฟอร์ม ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารพัสดุ สำหรับกรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนหรือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรง หรือผ่านส่วนงานต้นสังกัด พ.ศ. 2561
แบบฟอร์ม แนวปฎิบัติในการดำเนินการด้านการคลังและพัสดุในโครงการ Mahidol Digital Convergence University (Mahidol DCU)
แบบฟอร์ม ใบแจ้งซ่อม(new Upload 01/10/2561)
แบบฟอร์ม รายงานขออนุมัติซื้อจ้างในการฝึกอบรม ประชุม (ไม่เกิน 10,000 บาท)_ใหม่ (12/08/2561)
แบบฟอร์มการขอยกเว้นตามร่างประกาศคกก.นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ม7วรรค1(3) (17/07/2561)
ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 61 (ส่วนงาน)(14/03/2561)
ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 61 (สนง.อธิการบดี)(14/03/2561)
แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(new 03/02/2560)
แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์(new Updat 10/11/2559)
แบบฟอร์ม ขอสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ (ส่วนงาน) 2554
แบบฟอร์ม ขอสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ (OP)
แบบฟอร์ม ขอสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ (ส่วนงาน) 2554
แบบฟอร์ม ขอสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ (OP)
แบบฟอร์ม ขอเพิ่มรายการวัสดุ และผูก Plant ในระบบ MU-ERP
แบบฟอร์ม ใบเบิกวัสดุ-กรณีเบิกวัสดุประจำเดือน
แบบฟอร์ม ใบเบิกวัสดุ-กรณีเบิกวัสดุเร่งด่วน
แบบฟอร์ม ใบแจ้งขอเบิกวัสดุที่ไม่มีรายการในคลังวัสดุของสำนักงานอธิการบดี
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง Template ยกยอดข้อมูลหลักวัสดุสำหรับส่วนงาน
แบบฟอร์ม การขอจ้างถ่ายเอกสาร (01/10/2561)
แบบฟอร์ม ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุ ก่อนคืนหลักประกันสัญญา
แบบฟอร์ม กรอกข้อมูลจำนวนคลังวัสดุของส่วนงาน
แบบฟอร์ม ตัวอย่างการกรอกข้อมูลจำนวนคลังวัสดุของส่วนงาน
แบบฟอร์ม Intranet Account ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์ม เอกสารทำสัญญา
แบบฟอร์ม ตัวอย่างแจ้งการปรับ
แบบฟอร์ม ตัวอย่างรายงานราคากลาง
แบบฟอร์ม เอกสารการประกวดราคา
แบบฟอร์ม การกรอก PO ที่มีดาวน์ส่ง FM
แบบฟอร์ม ตัวอย่างสัญญา
แบบฟอร์ม เอกสารประกวดราคาปรับตามปปช.(ฉบับที่3)และMinnimum Bid
แบบฟอร์ม แบบฟอร์มการเปิดเผยราคากลาง