แบบฟอร์มงานบริหารพัสดุ

คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปี (Update 1/10/2562)
แบบฟอร์มตาม ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ สำหรับกรณีที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ทำการวิจัยเอง หรือเป็นผู้ให้บริการรับทำวิจัย หรือให้บริการทางวิชาการ พ.ศ 2561
แบบฟอร์ม ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารพัสดุ สำหรับกรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนหรือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรง หรือผ่านส่วนงานต้นสังกัด พ.ศ. 2561
แบบฟอร์ม แนวปฎิบัติในการดำเนินการด้านการคลังและพัสดุในโครงการ Mahidol Digital Convergence University (Mahidol DCU)
แบบฟอร์ม ใบแจ้งซ่อม(new Upload 01/10/2561)
แบบฟอร์ม รายงานขออนุมัติซื้อจ้างในการฝึกอบรม ประชุม (ไม่เกิน 10,000 บาท)_ใหม่ (12/08/2561)
แบบฟอร์มการขอยกเว้นตามร่างประกาศคกก.นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ม7วรรค1(3) (17/07/2561)
ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 61 (ส่วนงาน)(14/03/2561)
ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 61 (สนง.อธิการบดี)(14/03/2561)
แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(new 03/02/2560)
แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์(new Updat 10/11/2559)
แบบฟอร์ม ขอสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ (ส่วนงาน) 2554
แบบฟอร์ม ขอสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ (OP)
แบบฟอร์ม ขอสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ (ส่วนงาน) 2554
แบบฟอร์ม ขอสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ (OP)
แบบฟอร์ม ขอเพิ่มรายการวัสดุ และผูก Plant ในระบบ MU-ERP
แบบฟอร์ม ใบเบิกวัสดุ-กรณีเบิกวัสดุประจำเดือน
แบบฟอร์ม ใบเบิกวัสดุ-กรณีเบิกวัสดุเร่งด่วน
แบบฟอร์ม ใบแจ้งขอเบิกวัสดุที่ไม่มีรายการในคลังวัสดุของสำนักงานอธิการบดี
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง Template ยกยอดข้อมูลหลักวัสดุสำหรับส่วนงาน
แบบฟอร์ม การขอจ้างถ่ายเอกสาร (01/10/2561)
แบบฟอร์ม ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุ ก่อนคืนหลักประกันสัญญา
แบบฟอร์ม กรอกข้อมูลจำนวนคลังวัสดุของส่วนงาน
แบบฟอร์ม ตัวอย่างการกรอกข้อมูลจำนวนคลังวัสดุของส่วนงาน
แบบฟอร์ม Intranet Account ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์ม เอกสารทำสัญญา
แบบฟอร์ม ตัวอย่างแจ้งการปรับ
แบบฟอร์ม ตัวอย่างรายงานราคากลาง
แบบฟอร์ม เอกสารการประกวดราคา
แบบฟอร์ม การกรอก PO ที่มีดาวน์ส่ง FM
แบบฟอร์ม ตัวอย่างสัญญา
แบบฟอร์ม เอกสารประกวดราคาปรับตามปปช.(ฉบับที่3)และMinnimum Bid
แบบฟอร์ม แบบฟอร์มการเปิดเผยราคากลาง