ข้อมูลบุคลากร งานบริหารงบประมาณ

นางสาวรุ่งอรุณ จงถาวรวิทยา

นักวิชาการเงินและบัญชี(ชำนาญการ)

02-849-6174


E-mail :rungaroon.jon@mahidol.ac.th

นางสาวจุฑามาศ ช.สรพงษ์

นักวิชาการเงินและบัญชี(ชำนาญการ)

0-2849-6173


E-mail : jutamas.jso@mahidol.ac.th

นางวิลาวัณย์ ไม้เขียว

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6198


E-mail : wilawan.law@mahidol.ac.th

นายถาวร เลิศจันทึก

พนักงานธุรการ

02-849-6512


E-mail : taworn.ler@mahidol.ac.th 

นางสาวฐิติมา ชมจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6198


E-mail : titima.cho@mahidol.ac.th

นางสาวรุ่งนภา สิริกัลยาณธรรม

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6511


E-mail : rungnapa.sir@mahidol.ac.th

นางกาญจนา มุ่งถาวร

นักวิชาการเงินและบัญชี(ชำนาญการ)

02-849-6175


E-mail : kanjana.mon@mahidol.ac.th

นางอัญชลิตา โพธิ์ศรี

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6176


E-mail : unchalita.pho@mahidol.ac.th

นายสุรเดช แทนคุ้มทอง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

02-849-6511


E-mail : suradej.tan@mahidol.ac.th

นางสาวพัทธณันท์ เปล่งปลั่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6512


E-mail : pattanan.ple@mahidol.ac.th

นางสาวจงกล สมพันธ์แพ

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6176


E-mail : jongkol.som@mahidol.ac.th