งานพัสดุ

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ สำหรับกรณีนักวิจัยได้รับทุนฯ โดยตรง(ตาม ว๑๒๒ข้อ๑)
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ สำหรับกรณีมหาวิทยาลัยฯเป็นผู้ทำการวิจัย(ตาม ว๑๒๒ข้อ๒)
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดหาโดยวิธีพิเศษ ว่าด้วยการพัสดุ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551(ฉบับที่ 2)(ลว.12/01/2552)
ประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ อัตรา วงเงิน ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551(ฉบับที่ 3)(ลว.27/07/2552)
ประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ อัตรา วงเงิน ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551(ฉบับที่ 1)(ลว.09/09/2551)
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560,ระเบียบกระทรวงการคลังและกฏกระทรวง

แนวทางการบริหารพัสดุ

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ

ราคามาตรฐานวัสดุสิ่งก่อสร้างของสำนักงบประมาณ

บัญชีอัตราราคางานต่อหน่วยของสำนักงบประมาณ

เกณฑ์ราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT

คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปี