ข้อมูลบุคลากร งานพัสดุ

นางสาวเยาวพา มังคละ

นักวิชาการพัสดุ(ผู้ชำนาญการ)

02-849-6164


E-mail : yaowapa.mkl@mahidol.ac.th

นางสาวฉวีวรรณธ์ม ลิ้มวัฒนพันธ์ชัย

นักวิชาการพัสดุ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

02-849-6149


E-mail : Chaveewan.lim@mahidol.ac.th

นางสาวณัฐชญา ขามคม

นักวิชาการพัสดุ

02-849-6168


E-mail : Nutchayar.kha@mahidol.ac.th

นางสาวศิริกัญญา หนูอินทร์

นักวิชาการพัสดุ

02-849-6393


E-mail : Sirikunya.nho@mahidol.ac.th

นางสาวรจนา คำวัตร์

นักวิชาการพัสดุ

02-849-6168


E-mail : rotjana.kha@mahidol.ac.th

นางสาวนิตยา สันทะเนือง

นักวิชาการพัสดุ

02-849-6392


E-mail : nittaya.saa@mahidol.ac.th

นางสาวนันท์นภัส หิรัญวงศ์โฆษิต

นักวิชาการพัสดุ

02-849-6650


E-mail : varunya.cho@mahidol.ac.th

นางสาวศิรยา คันธา

นักวิชาการพัสดุ

02-849-6551


E-mail : siraya.kan@mahidol.ac.th

นางสาวลัดดาวัลย์ จันจิลา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02-849-6551


E-mail : Laddawan.jan@mahidol.ac.th

นางสาวกาญดา กันพงษ์

นักวิชาการพัสดุ

02-849-6393


E-mail : kanda.kap@mahidol.ac.th

นางดารณี แก้วพลอย

นักวิชาการพัสดุ

02-849-6163


E-mail : Daranee.kae@mahidol.ac.th

นางสาววิราวรรณ วุฒิศักดิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

0-2849-6378


E-mail : wirawan.wut@mahidol.ac.th

นางศิรินิลุบล ไชยชนะ

นักวิชาการพัสดุ(ผู้ชำนาญการ)

02-849-6449


E-mail : Sirinilubol.cha@mahidol.ac.th

นางนพมณี ทองศรีเมือง

นักวิชาการพัสดุ

02-849-6196


E-mail : Nopmani.nau@mahidol.ac.th

นางสาวณัฐณิชา อุตรักษ์

นักวิชาการพัสดุ

02-849-6196


E-mail : Natnicha.aut@mahidol.ac.th

นางสาวเสาวลักษณ์ ลิ้มสำราญ

นักวิชาการพัสดุ

02-849-6550


E-mail : saowaluck.lim@mahidol. ac.th

นางสาวอภิกขณา วงค์บาต

นักวิชาการพัสดุ

02-849-6196


E-mail : apikkana.won@mahidol.ac.th

นางสาวอชิรมินทร์ สุทธิสินธ์

นักวิชาการพัสดุ

02-849-6163


E-mail : achiramin.sut@mahidol.ac.th

นางหะทัย มีชัยรัมย์

นักวิชาการพัสดุ

02-849-6161


E-mail : hathai.mee@mahidol.ac.th

นางสาวรุ่งนภา จีนโสภา

นักวิชาการพัสดุ

02-849-6392


E-mail : Rungnapa.jee@mahidol.ac.th

นางสาววรางคณา หิรัญวาทิต

นักวิชาการพัสดุ

02-849-6393


E-mail : Warangkana.Hir@mahidol.ac.th

นางสาวธนภัทรภร พินิจผล

นักวิชาการพัสดุ

02-849-6393


E-mail : Tanapratpor.Pin@mahidol.ac.th